Protokoll från årsmöten, styrelsemöten m m
År 2021

Datum

Handling

Hämta

210123

Protokoll från styrelsemöte nr 3-20

Läs i pdf-format

210127

Besöksstatistik LEV hemsida t o m 201231

Läs i pdf-format

210127

Besöksstatistik bild

Läs i jpg-format

210129

Om det svenska vägnätet

Läs i pdf-format

210204

Nyhetsbrev 1-21 från sekr Mats Hörström

Läs i pdf-format

210309

Protokoll från styrelsemöte nr 4-20

Läs i pdf-format

210309

Bilaga till protokoll 4-20, advokatsutlåtande

Läs i pdf-format

210311

Valberedningens efterlysning

Läs i pdf-format

21....

 

Läs i pdf-format

 
 År 2020

Datum

Handling

Hämta

200118

Meddelande från styrelsen ang IP-Only arbeten

Läs i pdf-format

200121

Protokoll från styrelsemöte nr 6-19

Läs i pdf-format

200221

Kallelse till årsstämma den 29 mars 2020

Läs i pdf-format

200221

Dagordning för årsstämma 2020

Läs i pdf-format

200221

Blankett fullmakt till årsstämma 2020

Läs i pdf-format

200315

Om Coronavirus

Läs i Word-format

200507

Protokoll från styrelsemöte nr 7-19

Läs i pdf-format

200522

Meddelande fr sekr grusning Kanalbron - Loddby

Läs i pdf-format

200522

Meddelande fr sekr väg avstängd 12 maj

Läs i pdf-format

200527

Korrespondens m styrelsen ang vägunderhåll

Läs i pdf-format

200610

Meddelande om vägunderhåll

Läs i pdf-format

200610

Protokoll från styrelsemöte nr 8-19

Läs i pdf-format

200709

Kallelse till LEV årsstämma 200709

Läs i pdf-format

200709

Dagordning vid årsstämma 200709

Läs i pdf-format

200709

Blankett fullmakt vid årsmöte

Läs i pdf-format

200709

Ekonomirapport för 2019

Läs i pdf-format

200709

Budgetplan för 2020

Läs i pdf-format

200709

Verksamhetsberättelse för 2019

Läs i pdf-format

200709

Verksamhetsplan för 2020

Läs i pdf-format

200709

Motioner till årsstämman

Läs i pdf-format

200709

Valberedningens förslag till styrelse 2020

Läs i pdf-format

200709

Revisorernas rapport ang 2019 års verksamhet

Läs i pdf-format

200629

Lantmäteriets Beskrivning, bilaga till förrättning

Läs i pdf-format

200629

Lantmäteriets broschyr "Enskilda Vägar" 1997

Läs i pdf-format

200715

Protokoll LEV årsstämma 200715

Läs i pdf-format

200715

Årsstämma Bilaga 1, närvarolista

Läs i pdf-format

200715

Årsstämma Bilaga 2, RR o BR för 2019

Läs i pdf-format

200715

Årsstämma Bilaga 3, fastställd budget för 2020

Läs i pdf-format

200715

Årsstämma Bilaga 4-4, om andelstalen

Läs i pdf-format

200721

Besöksstatistik LEV hemsida

Läs i pdf-format

200906

Protokoll från styrelsemöte 1-20, konstituer möte

Läs i pdf-format

200906

Protokoll från styrelsemöte 2-20

Läs i pdf-format

200906

Prot från styr möte 1-20, Bilaga 1 Teckningsrätter

Läs i pdf-format

200912

Yttrande ang tillsynsrapport Ludden bergtäkt

Läs i pdf-format

 

 

 


År 2019

Datum

Handling

Hämta

190224

Kallelse till årsstämma 2019-03-25

Läs i pdf-format

190224

Dagordning för årsstämma 2019

Läs i pdf-format

190224

Blankett Fullmakt för delegering av rösträtt

Läs i pdf-format

190213

Protokoll från styrelsemöte nr 6-18, 190210

Läs i pdf-format

190213

Stadgeändring nr 3, antal styrelsemedlemmar

Läs i pdf-format

190312

Protokoll från styrelsemöte nr 7-18, 190310

Läs i pdf-format

190213

Valnämndens förslag till funktionärer för 2019

Läs i Word-format

190227

Protokoll från Årsstämman 2019

Läs i pdf-format

190327

Protokoll från Årsstämman, Bil 1, närvarolista

Läs i pdf-format

190327

Protokoll från Årsstämman, Bil 2, blankett deliger

Läs i pdf-format

190327

Protokoll från Årsstämman, Bil 3, Budgetplan

Läs i pdf-format

190327

Prot från Årsstämman, Bil 4, Verks berättelse

Läs i pdf-format

190327

Prot från Årsstämman, Bil 5, Ekonomirapport

Läs i pdf-format

190327

Prot från Årsstämman, Bil 6Ä, Verksamhetsplan

Läs i pdf-format

190330

Prot från styrelsemöte nr 1-19, Konstituerande

Läs i pdf-format

190330

Prot fr styr möte nr 1-19, Bil 1, Teckningsrätter

Läs i pdf-format

190610

Blankett markupplåtelse IP-Only

Läs i pdf-format

190415

Protokoll styrelsemöte nr 2-19, 190415

Läs i pdf-format

190610

Protokoll styrelsemöte nr 3-19, 190603

Läs i pdf-format

190610

Besöksstatistik LEV hemsida - text

Läs i pdf-format

190610

Besöksstatistik LEV hemsida - bild

Läs i pdf-format

190822

Protokoll från styrelsemöte nr 4-19, 190818

Läs i pdf-format

190922

Tillstånd för etabl farthinder vid Loddby Gård

Läs i pdf-format

190922

Tillst etabl farthinder vid Loddby Gård, bil 1

Läs i pdf-format

190929

Protokoll från styrelsemöte nr 5-19, 190929

Läs i pdf-format

191222

Julhälsning 2019

Läs i pdf-format

År 2018

Datum

Handling

Hämta

180102

Förslag till fast agenda på styrelsemöten

Läs i pdf-format

180102

Motion till årsstämman 2018

Läs i pdf-format

180102

Protokoll från styrelsemöte 171214

Läs i pdf-format

180129

Protokoll från styrelsemöte 180125

Läs i pdf-format

180129

Göran Wahlstöm svar på §4 i prot från 180125

Läs i pdf-format

180129

Calle Möller svar på §§ 4 o 9 i prot från180125

Läs i pdf-format

180122

Webbmasters förklaring av nya GDPR regler

Läs i pdf-format

180211

Agenda styrelsemöte 180301

Läs i pdf-format

180211

Fullmakt till årsstämma

Läs i pdf-format

180211

Valnämndens förslag till funktionärer 2018

Läs i pdf-format

180212

Besöksstatistik LEV hemsida - text

Läs i pdf-format

180212

Besöksstatistik LEV hemsida - bild

Läs i jpg-format

180305

Kallelse till årsstämma 180322 inkl agenda

Läs i pdf-format

180305

Protokoll från styrelsemöte 180302

Läs i pdf-format

180324

Protokoll från Årsstämman 2018

Läs i pdf-format

180324

Bilaga 2, Närvarolista vid årsstämma 2018

Läs i pdf-format

180324

Bilaga 3, Agenda för årsstämma 2018

Läs i pdf-format

180324

Bilaga 4, Verksamhetsberättelse för år 2017

Läs i pdf-format

180324

Bilaga 5, Ekonomirapport för år 2017

Läs i pdf-format

180324

Bilaga 6, Verksamhetsplan för år 2018

Läs i pdf-format

180324

Bilaga 7, Budgetplan för år 2018

Läs i pdf-format

180324

Bilaga 8, Motion till årsstämman 2018

Läs i pdf-format

180329

Protokoll konstituerande möte, befattningar

Läs i pdf-format

180329

Protokoll konstituerande möte, teckningsrätter

Läs i pdf-format

180401

Utkast till stadgeändring

Läs i pdf-format

180406

Protokoll styrelsemöte 180406

Läs i pdf-format

180416

Dispens Söderköpings Kommun ang Ludden

Läs i pdf-format

180428

Meddelande från Sekreterare Mats Hörström

Läs i pdf-format

180501

Meddelande från Sekreterare Mats Hörström

Läs i pdf-format

180507

Dispens Söderköpings Kommun ang Ludden

Läs i pdf-format

180530

Meddelande frå kassören

Läs i pdf-format

180815

Protokoll styrelsemöte 180812

Läs i pdf-format

180815

Meddelande från Sekreterare Mats Hörström

Läs i pdf-format

180824

Meddelande från entreprenören Hjerpe

Läs i pdf-format

180826

Meddelande från Sekreteraren Mats Hörström

Läs i pdf-format

181015

Protokoll styrelsemöte 181015

Läs i pdf-format

År 2017

Datum

Handling

Hämta

170311

Kallelse till årsmöte 2017-03-23

Läs i pdf-format

170311

Dagordning för årsmöte 2017

Läs i pdf-format

170311

Prel Verksamhetsberättelse för år 2016

Läs i pdf-format

170311

Prel Ekonomirapport för år 2016

Läs i pdf-format

170311

Prel Budget för år 2017

Läs i pdf-format

170308

Protokoll från styrelsemöte 170308

Läs i pdf-format

170317

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017

Läs i pdf-format

170331

Ekonomirapport för år 2016

Läs i pdf-format

170331

Budget för år 2017

Läs i pdf-format

170331

Närvarolista årsmötet 200323

Läs i pdf-format

170331

Protokoll från årsmötet 170323

Läs i pdf-format

170920

Agenda styrelsemöte 170619

Läs i pdf-format

170921

Protokoll från Trafikverkets tillsyn 170901

Läs i pdf-format

171001

Agenda styrelsemöte 170911 (inställt)

Läs i pdf-format

171117

Protokoll styrelsemöte 170619

Läs i pdf-format

171117

Protokoll styrelsemöte 171105

Läs i pdf-format

171117

Protokoll konstituerande möte

Läs i pdf-format

171117

Protokoll teckningsrätter i föreningen 2017

Läs i pdf-format

År 2016

Datum

Handling

Hämta

160310

Kallelse till årsmöte 160330

Läs i pdf-format

160310

Förslag till dagordning på årsmötet

Läs i pdf-format

160310

Preliminär ekonomisk sammanställning för 2015

Läs i pdf-format

160310

Preliminär verksamhetsberättelse för 2015

Läs i pdf-format

160310

Preliminär verksamhetsplan för 2016

Läs i pdf-format

160310

Förslag till budget för 2016

Läs i pdf-format

160408

Statistik besökare av LEV hemsida

Läs i pdf-format

160330

Protokollfrån Årsmötet

Läs i pdf-format

160330

Deltagarlista för årsmötet, Bil 1

Läs i pdf-format

160330

Verksamhetsberättelse för 2015, Bil 2

Läs i pdf-format

160330

Budgetuppföljning LEV 2015, Bil 3

Läs i pdf-format

160328

Revisionsberättelse LEV 2015

Läs i pdf-format

160330

Protokoll konstituerande möte

Läs i pdf-format

160330

LEV stadgar, ändring av §5, sid 1

Läs i pdf-format

160330

LEV stadgar, ändring av §5, sid 2

Läs i pdf-format

160330

LEV stadgar, ändring av §5, sid 3

Läs i pdf-format

160330

LEV stadgar, ändring av §5, sid 4

Läs i pdf-format

160330

LEV stadgar, ändring av §5, sid 5

Läs i pdf-format

160608

Protokoll från Styrelsemöte 160706 (?)

Läs i pdf-format

161125

Protokoll från styrelsemöte 161124

Läs i pdf-format

År 2015

Datum

Handling

Hämta

150225

Kallelse till årsmöte 150302

Läs i pdf-format

150225

Förslag till dagordning på årsmötet

Läs i pdf-format

150210

Preliminär ekonomisk sammanställning för 2014

Läs i pdf-format

150225

Preliminär verksamhetsberättelse för 2014

Läs i pdf-format

150225

Preliminär verksamhetsplan för 2015

Läs i pdf-format

150209

Förslag till budget för 2015

Läs i pdf-format

150108

Motion ang planering av vägunderhåll 2015

Läs i pdf-format

150302

Protokoll från årsmötet

Läs i pdf-format

150302

Närvarolista årsmötet

Läs i pdf-format

150302

Avgående styrelsens verksamhetsrapport för 2014

Läs i pdf-format

150302

Ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2014

Läs i pdf-format

150302

Revisionsberättelsen

Läs i pdf-format

150302

Styrelsens svar på motion ang vägunderhåll 2015

Läs i pdf-format

150302

Verksamhetsplan för 2015

Läs i pdf-format

151003

Information från styrelsemöte

Läs i pdf-format

År 2014

Datum

Handling

Hämta

140315

Kallelse till årsmöte 140324

Läs i pdf-format

140315

Förslag till dagordning på årsmötet

Läs i pdf-format

140315

Preliminär ekonomisk sammanställning för 2013

Läs i pdf-format

140315

Preliminär verksamhetsberättelse för 2013

Läs i pdf-format

140315

Preliminär verksamhetsplan för 2014

Läs i pdf-format

140219

Förslag till budget för 2014

Läs i pdf-format

140328

Protokoll från årsmötet 140328

Läs i pdf-format

140328

Bilaga 1 Närvarolista årsmöte

Läs i pdf-format

140328

Bilaga 2 Verksamhetsrapport för 2013

Läs i pdf-format

140328

Bilaga 3 Ekonomisk rapport för 2013

Läs i pdf-format

140328

Bilaga 4 Revisionsberättelse

Läs i pdf-format

140208

Bilaga 5 Motion Tulli Johansson och styrelsens svar

Läs i pdf-format

140328

Bilaga 6 Styrelsens verksamhetsplan för 2014

Läs i pdf-format

140815

Arbeten som gjorts vid vägen vår/sommar 2014

Läs i pdf-format

År 2013

Datum

Handling

Hämta

130102

Inlägg av Mats Hörström ang isig kanalbro

Läs i pdf-format

130226

Kallelse till årsmöte 130320

Läs i pdf-format

130320

Förslag till budget för 2013

Läs i pdf-format

130320

Förslag till dagordning på årsmöte 130320

Läs i pdf-format

130320

Förslag till utdebitering år 2013

Läs i pdf-format

130320

Förslag till vägunderhåll 2013

Läs i pdf-format

130320

Rapport utförda arbeten 2012 och förslag för 2013

Läs i pdf-format

130219

Nyhetsbrev nr 1-13 från styrelsen

Läs i pdf-format

130318

Mail Conny Svenlin ang fiberkabel

Läs i pdf-format

130320

Protokoll årsmöte 130320

Läs i pdf-format

130320

Närvarolista årsmöte 130320

Läs i pdf-format

130320

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Läs i pdf-format

130320

Resultat- och balansräkningar för 2012

Läs i pdf-format

130320

Revisionsberättelse för 2012

Läs i pdf-format

130320

Budget för 2013

Läs i pdf-format

130320

Motioner till årsmötet från Tulli Johansson

Läs i pdf-format

130320

Styrelsens svar på inkomna motioner

Läs i pdf-format

130320

Angående anknytning till väg 210

Läs i pdf-format

130320

Planerat vägunderhåll 2013

Läs i pdf-forma

130320

Protokoll 1-13 styrelsemöte

Läs i pdf-forma

131103

Meddelande ang Snöveltorpsbron

Läs i pdf-format

År 2012

Datum

Handling

Hämta

120223

Kallelse till årsmöte

Läs i pdf-format

120207

Protokoll 1-12 styrelsemöte

Läs i pdf-format

120227

Motion från Tullie Johansson

Läs i pdf-format

120322

Protokoll från årsmötet 2012-03-21

Läs i pdf-format

120620

Bilaga 1 till protokoll årsmöte 120321

(finns ej)

120620

Bilaga 2 till protokoll årsmöte 120321

Läs i pdf-format

120620

Bilaga 3 till protokoll årsmöte 120321

Läs i pdf-format

120620

Bilaga 4 till protokoll årsmöte 120321

Läs i pdf-format

120620

Bilaga 4 och 7 till protokoll årsmöte 120321

Läs i pdf-format

120620

Bilaga 5 och 6 till protokoll årsmöte 120321

Läs i pdf-format

120620

Bilaga 8 till protokoll årsmöte 120321

Läs i pdf-format

120620

Bilaga 9 till protokoll årsmöte 120321

Läs i pdf-format

120620

Nyhetsbrev 1-12 från styrelsemöte 120619

Läs i pdf-format

120605

Inlägg ang vårdslös körning

Läs i pdf-format

120901

Nyhetsbrev 2-12 från styrelsen ang asfaltering

Läs i pdf-format

120912

Meddelande om asfaltering

Läs i pdf-format

120913

Nyhetsbrev 3-12 från styrelsemöte 120911

Läs i pdf-format

121106

Inlägg av M Hörström ang bredbandsuppkoppl

Läs i pdf-format

121111

Anteckn fr möte 121030 om väg 210 och kanalbro

Läs i pdf-format

År 2011

Datum

Handling

Hämta

110130

Motion ang offerter på större vägunderhåll

Läs i pdf-format

110208

Resultat och Balansräkning för år 2010

Läs i pdf-format

110207

Dagordning för årsmöte 2011-03-03

Läs i pdf-format

110207

Fullmaktsformulär till årsmöte

Läs i pdf-format

110202

Protokoll 5-10 styrelsemöte

Läs i pdf-format

110124

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2010

Läs i pdf-format

110126

Styrelsens verksamhetsplan för år 2011

Läs i pdf-format

110215

Reviderad dagordning för årsmötet 110303

Läs i pdf-format

110219

Valberdningens förslag till funktionärer

Läs i pdf-format

110317

Protokoll från Årsmötet 110303

Läs i pdf-format

110317

Revisionsrapport för verksamhetsåret 2010

Läs i pdf-format

110317

Justerad verksamhetsplan för år 2011

Läs i pdf-format

110317

Budget för år 2011

Läs i pdf-format

110322

Protokoll 1-11 styrelsemöte

Läs i pdf-format

110524

Protokoll 2-11 styrelsemöte

Läs i pdf-format

110628

Mötesanteckn dialogmöte området söder Ensjön

Läs i pdf-format

111011

Protokoll 3-11 styrelsemöte

Läs i pdf-format

År 2010

Datum

Handling

Hämta

100206

Protokoll 6-09 styrelsemöte

Läs i pdf-format

100206

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009

Läs i pdf-format

100223

Förslag till Verksamhetsplan för 2010

Läs i pdf-format

100228

Protokoll Årsmöte för 2009

Läs i pdf-format

100508

Protokoll 1-10 styrelsemöte

Läs i pdf-format

100610

Protokoll 2-10 styrelsemöte

Läs i pdf-format

820824

Brev från Kanalbolaget ang skötsel Loddby Bro

Läs i pdf-format

100826

Brev från LST o LEV yttrande ang hast-begr

Läs i pdf-format

100829

Protokoll 3-10 styrelsemöte

Läs i pdf-format

100903

Brev från Kanalbolaget ang tunga fordon

Läs i pdf-format

101223

Protokoll 4-10 styrelsemöte

Läs i pdf-format

År 2009

Datum

Handling

Hämta

090125

Kallelse till årsmöte, ändring

Läs i pdf-format

090125

Protokoll 5-08 styrelsemöte

Läs i pdf-format

090210

Ansökan om EU-stöd för vägförrättning

Läs i pdf-format

090213

PM från vägförrättningsmöte 1 med LM

Läs i Word-format

090225

Protokoll årsmöte för 2008

Läs i pdf-format

090327

PM 2 från möte med LM

Läs i pdf-format

090407

Inventering och beräkning andelstal

Läs i pdf-format

090415

Protokoll 1-09 styrelsemöte

Läs i pdf-format

090425

PM dialog om vägen mellan LEV och LB

Läs i pdf-format

090429

Kallelse till lantmäteriets vägförrättning

Läs i pdf-format

090515

Protokoll 2-09 styrelsemöte

Läs i pdf-format

090603

Kanalbolages beslutsavsikt ang bron vid Loddby

Läs i pdf-format

090605

Protokoll 3-09 styrelsemöte

Läs i pdf-format

090622

Söd-köpings Kommun yttrande om viktbegränsn

Läs i pdf-format

090625

Protokoll Extra Stämma

Läs i pdf-format

090626

Förlikningsavtal mellan LEV och LB

Läs i pdf-format

090707

LEV yttrande ang kanalbron

Läs i pdf-format

090812

Kanalbolagets svar till LEV ang viktbegränsning

Läs i pdf-format

090824

Mailväxling Länsstyrelsen ang hastighetsbegr

Läs i pdf-format

090821

Per Lindsbo: Ang fräsning av asfaltvägen

Läs i pdf-format

090828

Protokoll 4-09 styrelsemöte

Läs i pdf-format

090830

LEV kompletterande yttrande ang kanalbron

Läs i pdf-format

090902

Ansökan till Vägverket om särskilt driftbidrag

Läs i pdf-format

090907

Kanalbolagets svar på LEV yttrande 090830

Läs i pdf-format

090929

Kanalbolagets avsikt vid viktöverträdelser

Läs i pdf-format

091026

Protokoll  5-09 styrelsemöte

Läs i pdf-format

År 2008

Datum

Handling

Hämta

080408

Protokoll årsmöte för 2007

Läs i pdf-format

080615

Protokoll styrelsemöte

Läs i pdf-format

080902

Protokoll 2-08 styrelsemöte

Läs i pdf-format

 081222

Julkort från styrelsen 2008

Läs i Word-format

 081223

Kallelse till årsmöte

Läs i pdf-format

År 2007

Datum

Handling

Hämta

070426

Tidningsartilkel i NT-ÖD "Kanalbolaget hotas.."

Läs i pdf-format

070426

Tidningsartikel i NTÖD "Jag skyddar statlig .."

Läs i pdf-format

 

 

 

År 2006

Datum

Handling

Hämta

060609

Tidningsartikel i NT-ÖD "Maxvikt bekymrar .."

Läs i pdf-format

060609

Tidningsartikel i NT-ÖD "Bron Trasig .. "

Läs i pdf-format

 

 

 

År 1984

Datum

Handling

Hämta

840507

Kopia av utdebiterad årlig vägavgift

Läs i pdf-format

 

 

 

 År 1983

Datum

Handling

Hämta

830429

Räkning/kostnadsfördelning andelsförrättning

Läs i pdf-format

830303

Fördelning andelstal sid 1

Läs i pdf-format

830303

Fördelning andelstal sid 2

Läs i pdf-format

830304

Meddelande om ändrat datum för förrättning

Läs i pdf-format

830217

Kallelse till förrättning 830303

Läs i pdf-format

År 1982

Datum

Handling

Hämta

821027

Kallelse till förrättning 821108

Läs i pdf-format

821007

Upplysningar och råd för fastighetsbildning

Läs i pdf-format

821027

Anvisningar för betalning

Läs i pdf-format

 

 

 

År 1975

Datum

Handling

Hämta

750115

Förteckning delägare och kvitto betalning

Läs i pdf-format

750104

Kallelse till årsmöte och Föredragningslista

Läs i pdf-format