Startsida     Känn dig välkommen!

Enligt den kinesiska kalendern var 2019 Grisens År. Människor födda i grisens tecken anses hjälpsamma, tror gott om det mesta och kan ibland upplevas som lite godtrogna och därför lätt bli utnyttjade av andra. Men det är det värt i längden, det finns ingenting så viktigt som goda relationer man och man emellan. I våra LEV-trakter är det dock annorlunda. 2019 har inte varit de trivsamma grisarnas år utan snarare de vilda svinens. Många är vi som fått odlingar på ängar, i trädgårdsland och rabatter, ja, även gräsmattor och stenmurar förstörda av vildsvinens framfart.Fy!
Trots detta vill LEV webbmaster och styrelsen önska alla en
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 2020
(som i Kina är Råttans år).

Styrelsemöte nr 5 för 2019
(Infört 191109)
LEV styrelse avhöll sitt femte möte för verksamhetsåret den 29 oktober. Frågor som diskuterades var bl a pågående och planerat vägunderhåll samt inte minst den uppkomna situationen med farthinder vid Loddby gård. Gällande regler och nödvändiga förtydliganden diskuterades och att LEV som mottagare av statliga och kommunala bidrag för vägunderhållet är skyldig att samråda med Trafikverket för beslut om etablering av farthinder. Se vidare under fliken PROTOKOLL.

Tänk på hastigheten
(Infört 191109)
En kort förklaring:
Under försommaren har beläggningsarbeten utförts och sträckan från bussvändplan vid Gamla Övägen och fram till Hedvigslund är nu asfalterad. Detta ger bl a ökad åkkomfort och lägre kostnad för t ex snöröjning. Men det inbjuder även till högre hastigheter vilket de kringboende lagt märke till.
Enligt Vägverkets anvisningar är högsta tillåtna hastighet på vår väg 70 km/tim. För ca 10 år sedan (se under fliken PROTOKOLL 090824) ansökte LEV hos Länsstyrelsen om sänkt maxhastighet till 50 km/tim. Denna ansökan avslogs. En vägförening kan dock pålysa en önkskan om lägre maxhastighet och det har LEV gjort för våran väg. Resultatet är de fyrkantiga blå tavlorna vid t ex bussvändplan som anger maxhastigheten 50 km/tim. Notera att det är en max-hastighet, ingen önskan att någon skall köra så fort. Det är alltid bilförarens ansvar att anpassa hastigheten till rådande förhållanden.
"Vägområdet" sträcker sig 2,5 meter utanför vägbanan på båda sidor och inkluderar då t ex diken. Dessutom ansvarar vägsamfälligheten för att det inom ytterligare 2 meter utanför vägområdet ej finns skymmande buskar eller liknande som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. En vägsamfällighet har rätt att kräva och utföra nödvändig röjning men måste informera berörd fastighetsägare i förväg och samråda om åtgärden. För särskilt skyddsvärd växtlighet kan särskilda bestämmelser gälla.
Vägsamfälligheten, genom styrelsen, ansvarar för att gällande bestämmelser efterlevs.
Ingen får utan föreningens godkännande på egen hand uppställa skyltar, blomlådor eller andra farthinder inom vägsamfällighetens område.  Beslutar föreningen, på t ex en årsstämma, att en åtgärd skall vidtas är det styrelsens uppdrag att verkställa beslutet inom ramen för gällande regler, såväl trafikregler som t ex arbetsmiljöregler. Det senare kan gälla varningsskyltning vid pågående arbete, "saftblandare" på vägmaskiner och traktorer, skyddsvästar och reflexer på personal o s v. Följs inte reglerna och en olycka inträffar blir styrelsen ansvarig även om någon privatperson självsvåldigt satt igång arbetet.
Sådan är reglerna i Sverige. Det kan ju tyckas något tillkrånglat i jämförelse med en del andra länder, men vi ska nog ändå mest vara tacksamma. Jämförande olycksstatistik talar här sitt tydliga språk.
Läs vidare under fliken STADGAR
Hälsar Jarl
/webmaster/

Styrelsemöte nr 4 för 2019
(Infört 190825)
LEV styrelse avhöll sitt fjärde möte för verksamhetsåret. Se vidare under fliken PROTOKOLL

På förekommen anledning . . .
(Infört 190610)
Det har förekommit kommentarer från medlemmar angående medlemskap och avgift till vår vägförening. Styrelsen vill därför klargöra följande:
-   Melemskap i  vägsamfälligheten är (enligt lag) obligatoriskt. Alla lagfarna ägare till de fastigheter utefter vägen vilka finns upptagna i den förteckning som Lantmäteriet upprättat, är lika mycket medlemmar, oberoende av fastighetens storlek. Medlemskapet följer fastigheten vid t ex en försäljning.
-   Vägföreningen har ingen skyldighet att hålla reda på fastigheternas eventuella ägarbyten. Istället gör vi inom LEV så att den som den 1a januari aktuellt år står som ägare till en (eller flera) av fastigheterna enligt Lantmäteriets förteckning dels erhåller KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMAN, dels får mottaga FAKTURA FÖR ÅRSAVGIFTEN. Eventuell justering av avgift till LEV, beroende på t ex försäljningsdatum m m, är en fråga enbart mellan köpare och säljare, detta lägger sig Vägföreningen över huvud taget inte i och ger heller inte några råd eller anvisningar i dessa frågor.
Läs mera om detta under fliken STADGAR.

Asfaltering av vägen den 29 april . . .
(Infört 190610)
En påtaglig förbättring av åkkomforten nåddes på sträckan Evalunds Gård - Hedvigslund då denna belades med asfaltgrus.

Varning dock för fortsatt svaga vägkanter eftersom vägbeläggningen ännu inte satt sig ordentligt.
 
. . . men så kom sopbilen . . .

. . . och den satte märkbara spår i omgivningen.
Flera foton finns under fliken BILDER.

Varför har vi en vägförening?
(Infört 180525)
Som en följd av den nya lagen om hantering av personliga uppgifter (GDPR) har jag skrivit en allmänt förklarande text om några juridiska begrepp och myndighetskrav som berör fastigheter, samfälligheter, vägföreningar, andelstal m m. Den finns att läsa under fliken STADGAR. Där förklaras även kortfattat hur vår vägförenoing, "LEV", arbetar.

Läs vidare under fliken STADGAR.

Hälsar Jarl
/webbmaster/

Foton från förr
(Infört 170121)
Här har webbmaster ur sitt privata fotoarkiv plockat fram en bild från juni 1962.

Fotot är taget i juni 1962 framför verandan på Nordanskog så som det såg ut på den tiden. Personerna på bilden är fr v: Jarl Jonsson (nuvarande Webbmaster för den här hemsidan), Maria Westergren (i rullstol), Albin "Karlsson i Nordanskog", sittande på trappan en dåvarande flickvän och på bänken inne på verandan Alice Jonsson och längst till höger Elin Karlsson.

Vintern 1949 halkade Maria Westergren på Nysätter då hon bar vatten till sin enda ko och så olyckligt blev det att hon bröt lårbenet. Hon bodde ju ensam och telefon fanns inte framdragen på den tiden. Därför fick hon på armbågarna hasa sig genom snödrivorna från Nysätter och fram till Nordanskog (ca 400 m) där hon så småningom fick hjälp att ta sig till sjukhuset med hästskjuts. Så var det på den tiden - före mobiltelefoner och räddningstjänst. Maria dog 1963, 90 år gammal. Se vidare under fliken OM BYGDEN

hälsar Jarl
/webbmaster/

Annonsering på vår hemsida

Det finns möjlighet att till en låg kostnad köpa annonsplats på LEV hemsida (www.loddbyevalund.se).
Vår webmaster Jarl Jonsson (E-post:
jarl.jonsson@telia.com) kan hjälpa till med utformningen