Startsida     Känn dig välkommen!

Ang LEV årsstämma och Coronavirus
(Infört 200315)

LEV styrelse vill inför den kommande årsstämman klargöra följande:

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och i dagsläget rekommenderar de endast att evenemang skall ställas in om fler än 500 deltagare berörs. Mindre evenemang avråder man inte från i dagsläget.
Däremot skall vi som individer och arrangörer vara uppmärksamma och försiktiga. Följande råd gäller för LEV årsstämma. Vänligen respektera detta
-
    Om man som deltagare eller funktionär har de minsta förkylningssymptom (snuva, hosta eller feber) ska man inte delta, av hänsyn till sig själv och andra
-
    Om man har vistats i riskområdena, eller vet att man har haft kontakt med någon som vistats i riskområdena, de senaste veckorna, ska man inte delta
-
    Om man misstänker att man smittats ska man stanna hemma
-
   Den som tillhör riskgrupperna (se Folkhälsomyndigheten) bör stanna hemma
-
   Hygien är särskilt viktig för alla närvarande. Det är viktigt att tvätta händerna med rikligt med vatten och tvål
-
    Du som är funktionär ska tvätta händerna noga innan du hanterar bjuden förtäring
-
   Handsprit kan användas som komplement om tvål och vatten inte finns tillgängligt, och ska tas med till möteslokalen av någon funktionär. Kräv av alla som går in i möteslokalen att de tvättar händerna ordentligt eller spritar händerna
-
    Undvik att hälsa på varandra genom fysisk kontakt.

Om folkhälsomyndigheten och regeringen kommer med andra direktiv eller rekommendationer kan vi ändra detta med kort varsel
Notera möjligheten att delta i årsmötet via ombud

Hälsar LEV styrelse genom
Jarl Jonsson
/webbmaster/


Kallelse till  LEV årsstämma
den 29 mars 2020
(Infört 200223)
LEV årsstämma kommer att äga rum på Café Vetekornet i Norrköping den 29 mars kl 18 - 20.
Kallelse, dagordning, blankett för fullmakt m m finns att läsa under fliken PROTOKOLL

Städat i gamla pärmar?
(Infört 200223)
W
ebbaster har ägnat några dagar under vinterhalvåret åt att rensa ut papper och kvitton som blivit liggande Iiggande. Känns det igen? En del upptäckter gällde vår vägförening och som kan vara av intresse för föreningen som ren dokumentation av vad som hänt under gågna år. Du kan även se vilka som varit medlemmar, vad som beslutades om fördelning av avgifter vid tidigare förrättningar, hur kostnaderna varierat genom åren, o s v. Kanske har någon annan liknande dokument som kan vara av intresse för denna "bygdeforskning".Hör i så fall av er till webbmaster. (Samtliga dokument som publiceras är officiella, från myndigheter eller ur föreningens arkiv.)
Se vidare under fliken PROTOKOLL
Hälsar Jarl Jonsson
/webbmaster/

Styrelsemöte nr 6 för 2019
(Infört 200124)
LEV styrelse avhöll sitt sjätte möte för verksamhetsåret 2019 den 21 januari 2020. Frågor som diskuterades var bl a ersättning från vissa fastigheter med tanke på ändrad verksamhet, budgetgenomgång, förberedelser för kommande årsstämma m m.
Se vidare under fliken PROTOKOLL

Meddelande från sekreteraren
(Infört 200124)
God fortsättning!
För kännedom har nu IP-Only meddelat LEV styrelse att deras installation av fiberanslutning är nu (äntligen) slutförd vid Evalund. Av den anledningen har styrelsen blivit ombedd att återkomma med eventuella synpunkter till bolaget
  före 1 FEB om det har uppstått några skador på vår väg i samband med denna installation
Därför önskar styrelsen få veta om ni har iakttagit några skador
senast den 25 JAN.
TREVLIG HELG
Mats Hörström
LEV Sekr

Intallation av bredband i området pågår

(Infört 200124)
IP-Only har kommit igång med installationsarbetena av bredband i vårt område.
På bilden ses Martin Ryder och Isak Johansson i färd med hopkppling. .
 

Tänk på hastigheten
(Infört 191109)
En kort förklaring:
Under försommaren har beläggningsarbeten utförts och sträckan från bussvändplan vid Gamla Övägen och fram till Hedvigslund är nu asfalterad. Detta ger bl a ökad åkkomfort och lägre kostnad för t ex snöröjning. Men det inbjuder även till högre hastigheter vilket de kringboende lagt märke till.
Enligt Vägverkets anvisningar är högsta tillåtna hastighet på vår väg 70 km/tim. För ca 10 år sedan (se under fliken PROTOKOLL 090824) ansökte LEV hos Länsstyrelsen om sänkt maxhastighet till 50 km/tim. Denna ansökan avslogs. En vägförening kan dock pålysa en önkskan om lägre maxhastighet och det har LEV gjort för våran väg. Resultatet är de fyrkantiga blå tavlorna vid t ex bussvändplan som anger maxhastigheten 50 km/tim. Notera att det är en max-hastighet, ingen önskan att någon skall köra så fort. Det är alltid bilförarens ansvar att anpassa hastigheten till rådande förhållanden.
"Vägområdet" sträcker sig 2,5 meter utanför vägbanan på båda sidor och inkluderar då t ex diken. Dessutom ansvarar vägsamfälligheten för att det inom ytterligare 2 meter utanför vägområdet ej finns skymmande buskar eller liknande som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. En vägsamfällighet har rätt att kräva och utföra nödvändig röjning men måste informera berörd fastighetsägare i förväg och samråda om åtgärden. För särskilt skyddsvärd växtlighet kan särskilda bestämmelser gälla.
Vägsamfälligheten, genom styrelsen, ansvarar för att gällande bestämmelser efterlevs.
Ingen får utan föreningens godkännande på egen hand uppställa skyltar, blomlådor eller andra farthinder inom vägsamfällighetens område.  Beslutar föreningen, på t ex en årsstämma, att en åtgärd skall vidtas är det styrelsens uppdrag att verkställa beslutet inom ramen för gällande regler, såväl trafikregler som t ex arbetsmiljöregler. Det senare kan gälla varningsskyltning vid pågående arbete, "saftblandare" på vägmaskiner och traktorer, skyddsvästar och reflexer på personal o s v. Följs inte reglerna och en olycka inträffar blir styrelsen ansvarig även om någon privatperson självsvåldigt satt igång arbetet.
Sådan är reglerna i Sverige. Det kan ju tyckas något tillkrånglat i jämförelse med en del andra länder, men vi ska nog ändå mest vara tacksamma. Jämförande olycksstatistik talar här sitt tydliga språk.
Läs vidare under fliken STADGAR
Hälsar Jarl
/webmaster/

På förekommen anledning . . .
(Infört 190610)
Det har förekommit kommentarer från medlemmar angående medlemskap och avgift till vår vägförening. Styrelsen vill därför klargöra följande:
-   Melemskap i  vägsamfälligheten är (enligt lag) obligatoriskt. Alla lagfarna ägare till de fastigheter utefter vägen vilka finns upptagna i den förteckning som Lantmäteriet upprättat, är lika mycket medlemmar, oberoende av fastighetens storlek. Medlemskapet följer fastigheten vid t ex ett ägarbyte / försäljning.
-   Vägföreningen har ingen skyldighet att hålla reda på fastigheternas eventuella ägarbyten. Istället gör vi inom LEV så att den som den 1a januari aktuellt år står som ägare till en (eller flera) av fastigheterna enligt Lantmäteriets förteckning dels erhåller KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMAN, dels får mottaga FAKTURA FÖR ÅRSAVGIFTEN. Eventuell justering av avgift till LEV, beroende på t ex försäljningsdatum m m, är en fråga enbart mellan köpare och säljare, detta lägger sig Vägföreningen över huvud taget inte i och ger heller inte några råd eller anvisningar i dessa frågor.
Läs mera om detta under fliken STADGAR.

Varför har vi en vägförening?
(Infört 180525)
Som en följd av den nya lagen om hantering av personliga uppgifter (GDPR) har jag skrivit en allmänt förklarande text om några juridiska begrepp och myndighetskrav som berör fastigheter, samfälligheter, vägföreningar, andelstal m m. Den finns att läsa under fliken STADGAR. Där förklaras även kortfattat hur vår vägförenoing, "LEV", arbetar.
Läs vidare under fliken STADGAR.

Hälsar Jarl
/webbmaster/

Foton från förr
(Infört 170121)
Här har webbmaster ur sitt privata fotoarkiv plockat fram en bild från juni 1962.

Fotot är taget i juni 1962 framför verandan på Nordanskog så som det såg ut på den tiden. Personerna på bilden är fr v: Jarl Jonsson (nuvarande Webbmaster för den här hemsidan), Maria Westergren (i rullstol), Albin "Karlsson i Nordanskog", sittande på trappan en dåvarande flickvän och på bänken inne på verandan Alice Jonsson och längst till höger Elin Karlsson.

Vintern 1949 halkade Maria Westergren på Nysätter då hon bar vatten till sin enda ko och så olyckligt blev det att hon bröt lårbenet. Hon bodde ju ensam och telefon fanns inte framdragen på den tiden. Därför fick hon på armbågarna hasa sig genom snödrivorna från Nysätter och fram till Nordanskog (ca 400 m) där hon så småningom fick hjälp att ta sig till sjukhuset med hästskjuts. Så var det på den tiden - före mobiltelefoner och räddningstjänst. Maria dog 1963, 90 år gammal. Se vidare under fliken OM BYGDEN

hälsar Jarl
/webbmaster/

Annonsering på vår hemsida

Det finns möjlighet att till en låg kostnad köpa annonsplats på LEV hemsida (www.loddbyevalund.se).
Vår webmaster Jarl Jonsson (E-post:
jarl.jonsson@telia.com) kan hjälpa till med utformningen